Thời gian Chương trình Tên chương trình
01:00 Phim lịch sử LỤC LONG TRANH BÁ/SIX FLYING DRAGONS, EP10
03:00 Phim lịch sử CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP69
04:00 Phim tình cảm MÙA HÈ CỦA HỒ LY/THE FOX'S SUMMER, EP21
06:00 Phim tình cảm TÚY LINH LUNG/LOST LOVE IN TIMES, EP21
07:00 Phim lịch sử LỤC LONG TRANH BÁ/SIX FLYING DRAGONS, EP10 (07h00)
10:00 Phim lịch sử CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP69 (10h00)
11:00 Phim tình cảm MÙA HÈ CỦA HỒ LY/THE FOX'S SUMMER, EP21 (11h00)
12:00 Phim tình cảm TÚY LINH LUNG/LOST LOVE IN TIMES, EP22
13:00 Phim lịch sử LỤC LONG TRANH BÁ/SIX FLYING DRAGONS, EP11
14:00 Phim lịch sử CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP69 (14h00)
16:00 Phim tình cảm MÙA HÈ CỦA HỒ LY/THE FOX'S SUMMER, EP21 (16h00)
17:00 Phim tình cảm TÚY LINH LUNG/LOST LOVE IN TIMES, EP22 (17h00)
19:00 Phim lịch sử LỤC LONG TRANH BÁ/SIX FLYING DRAGONS, EP11 (19h00)
21:00 Phim lịch sử CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP70
22:00 Phim tình cảm MÙA HÈ CỦA HỒ LY/THE FOX'S SUMMER, EP22