Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 IWF World Championships 2019
02:00 World Series 2019
05:00 Tour Of Guangxi 2019 Stage 4
06:00 Tour Of Guangxi 2019 Stage 5
07:00 World Series 2019 (07h00)
10:30 ICC Cricket 360
11:00 Cro Race 2019
12:00 Ultimate Bowls Championship 2019 - Deer Park
13:00 Ultimate Bowls Championship 2019 - Deer Park (13h00)
14:00 Surf Ranch Pro 2019
15:00 Event Rider Masters 2019 : Lignieres
16:00 World Series 2019 (16h00)
19:00 Inside Sailing 2019
19:30 Sailgp 2019
20:00 BMW Ladies Championship Day 1 (Lpga)
21:00 World Series 2019 (21h00)
22:00 Strongman Champions League 2019 - Finland
23:00 Sailgp 2019 (23h00)
23:30 Outdoor Sports Show 2019