Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 Asian Tour H/L 2019 - Hong Kong Open
01:00 Emirates Australian Open 2019 Highlights - Day 2
02:00 Strongman Champions League 2018 - Finals Mexico
03:00 Strongman Champions League 2018 - Finals Mexico (03h00)
04:00 Women's FIH Olympic Qualifiers 2019 - Germany V Italy
06:00 Strongman Champions League 2019 - Portugal
07:00 Emirates Australian Open 2019 Highlights - Day 2 (07h00)
08:00 Emirates Australian Open 2019 Day 3
13:00 Women's FIH Olympic Qualifiers 2019 - Germany V Italy (13h00)
15:00 Strongman Champions League 2019 - Portugal (15h00)
16:00 Asian Tour H/L 2019 - Hong Kong Open (16h00)
17:00 Women's FIH Olympic Qualifiers 2019 - Germany V Italy (17h00)
18:30 Salomon Golden Trail 2019
19:00 Emirates Australian Open 2019 Highlights - Day 3
20:00 Asia-Pacific Wildcard Playoff 2020 Highlights
21:00 Fs Live
21:20 Bundesliga
23:30 Asia-Pacific Wildcard Playoff 2020 Highlights (23h30)