Thời gian Chương trình Tên chương trình
05:00 Đài hiệu giới thiệu chương trình
05:03 Ca nhạc
05:18 Giới thiệu chương trình truyền hình
05:20 Lời hay ý đẹp
05:22 Bản tin thị trường
05:30 Thời sự
05:45 Quảng cáo
05:50 Dân số kế hoạch hóa gia đình
06:00 Tiếp âm thời sự tiếng nói Việt Nam
06:30 Thông tin ca nhạc
07:30 Biên giới biển đảo
07:45 Ca nhạc (07h45)
08:00 Tạp chí sức khỏe
11:30 Đài hiệu giới thiệu chương trình trưa, Thời sự
11:45 Quảng cáo (11h45)
11:50 Dân số kế hoạch hóa gia đình (11h50)
12:00 Bản tin thị trường (12h00)
12:05 Quảng bá
13:10 Ẩm thực Đất sen hồng
15:00 Sân khấu cải lương
16:30 Bolero
17:00 Trực tiếp thời sự
17:30 Hộp thư bạn xem đài
17:45 Quảng cáo (17h45)
17:50 Câu chuyện truyền thanh
18:00 Tiếp âm thời sự tiếng nói Việt Nam (18h00)
18:45 Biên giới biển đảo (18h45)
19:00 Thông tin ca nhạc (19h00)
20:00 Đọc truyện